Profielschets voorzitter ledenraad

De rol van de Ledenraad van de CONN is om namens de Leden van de Coöperatie naast de statutaire taken op te treden als sparringpartner van het Bestuur van de CONN.

Taken van de Ledenraad zijn:

 • wijziging statuten, incl besluiten tot ontbinding, fusie of splitsing van de CONN of aangaan van samenwerking met derden;
 • jaarlijks vaststellen en goedkeuren verslag werkzaamheden CONN;
 • jaarlijks vaststellen begroting en jaarrekening CONN;
 • benoeming (schorsing/ontslag) en jaarlijkse décharge bestuurders CONN;
 • goedkeuren Huishoudelijk Reglement;
 • vaststellen werkgebied en strategische koers van de CONN;
 • goedkeuren vertaling strategische koers in meerjarenbeleidsplan, prioriteiten en focus CONN;

het bestuur van de CONN scherp houden op:

 • geïnformeerd zijn over actuele wereldwijde mogelijkheden van exploitative van glasvezelnetten en diensten die daarover mogelijk zijn;
 • tijdig en goed informeren van de leden;
 • wensen en behoeften van leden;
 • het maximaal bevorderen dat de diensten die aangeboden worden over het netwerk beantwoorden aan de wensen & behoeften van de leden;
 • haar aandeelhoudersrol richting NEMNuenen bv. Het bestuur moet continue beoordelen of de NEMN het glasvezelnet op kostenefficiënte wijze in optimale staat houdt voor CONN (waarmee CONN de maatschappelijke- en de aandeelhouders-waarde bewaakt)

De voorzitter Ledenraad CONN:

 • stimuleert de leden tot een inhoudelijke bijdrage;
 • geeft op inspirerende wijze leiding aan de vergaderingen van de ledenraad;
 • heeft goede sociale vaardigheden (verbindt mensen met elkaar);
 • heeft goede communicatieve vaardigheden (luistert goed en vat goed samen);
 • heeft onderhandelingsvaardigheid, zoekt consensus en is besluitvaardig;
 • heeft oog en gevoel voor maatschappelijke innovatie;
 • is maatschappelijk actief;
 • heeft affiniteit met digitale ontwikkelingen;
 • heeft een kritische en onafhankelijke houding;
 • is lid van Coöperatie Onsnet Nuenen u.a.

De voorzitter van de Ledenraad-CONN neemt een speciale positie in. Zij/Hij geeft leiding aan de vergaderingen van de Ledenraad, en is linking pin naar het Bestuur van de CONN via diens voorzitter.

De voorzitter Ledenraad-CONN zorgt voor de voortgang van het proces van meningsvorming en besluitvorming en bereidt samen met het bestuur de Ledenraad vergaderingen voor. Dit betekent dat er sprake is van enig tijdsbeslag door deze rol en door aanwezigheid bij een aantal activiteiten van het CONN-bestuur.

Aanvullend:

De voorzitter wordt in principe gekozen voor 3 jaar. Na 1 jaar na benoeming, vindt een evaluatie plaats in de ledenraad, aan de hand van de criteria van het profiel. Zowel de voorzitter als de leden hebben daarbij tevens de mogelijkheid om aan te geven dat tussentijds aftreden gewenst is. Na 3 jaar is herbenoeming nog tweemaal voor een termijn van 3 jaar mogelijk tot maximaal 9 jaar in totaal. Het betreft een onbezoldigde functie.