Het bestuur, de ledenraad en de technische commissie

De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft een platte organisatiestructuur, waarbij het bestuur en de ledenraad naast elkaar staan en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het bestuur van de Coöperatie OnsNet Nuenen bestaat uit de volgende personen:

 • Hans Doffegnies (voorzitter)
 • Bernard Dortmans (vicevoorzitter)
 • Barend Jan Verstegen (penningmeester)
 • Frank Peek (ICT)
 • Pieter Hermans (communicatie)

De CONN en het bestuur worden bijgestaan door beleidsmedewerker Marianne van Lankvelt.

De ledenraad
De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen. Zij houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Ook is de ledenraad bevoegd de statuten van de coöperatie te wijzigen. De ledenraad heeft dus dezelfde taken en bevoegdheden als de Algemene Ledenvergadering in andere verenigingen heeft.

De ledenraad bestaat uit maximaal vijftien leden. Momenteel zijn dat de volgende personen:

 • Jan Zwaan (voorzitter)
 • Cees Meijvis
 • Willemijn Nieuwenhuis
 • Wim Nijdam
 • Bauke de Vries
 • Ton Koonen
 • Frank van Welie
 • Diana de la Rambelje
 • Dirk Sinnema
 • Henk van Rens

Kandidaten
De leden van de ledenraad worden uit en door de leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. De leden van de ledenraad moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: zij zijn woonachtig in de gemeente Nuenen en lid van de Coöperatie OnsNet Nuenen. De aftredende leden kunnen door de ledenraad ten hoogste twee keer voor herbenoeming voorgedragen worden.

Vacatures worden altijd aangekondigd in de lokale weekbladen, online en via social media.

Technische commissie
De CONN heeft in 2019 een technische commissie ingesteld vanuit de overweging dat het hebben van kennis op het gebied van glasvezeltechniek en aanpalende terreinen binnen de doelstelling van de CONN, noodzakelijk is. Nu de taakontwikkeling van de CONN zich steeds meer richt op het stimuleren van diensten op het netwerk, bijvoorbeeld bij LON, is het kunnen doorzien van de technische implicaties van nieuwe diensten belangrijk. De specifieke kennis die daarvoor benodigd is, hoeft niet noodzakelijkerwijs in het bestuur en de ledenraad aanwezig te zijn.

De technische commissie heeft een adviserende taak, primair aan het bestuur van de CONN, maar in voorkomende gevallen ook aan de ledenraad.