Privacy- en Cookie Statement

Via de website van Coöperatie OnsNet Nuenen U.A., en via onze ledenadministratie en diensten, worden er persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben dit Privacy- en Cookie Statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking  
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het behartigen van de belangen van gebruikers van het glasvezelnetwerk in Nuenen en omgeving;
 • het aanbieden van een wifi-netwerk;
 • u op de hoogte houden van de activiteiten van Coöperatie OnsNet Nuenen;
 • beheer van het ledenbestand;
 • andere verwerkingen die noodzakelijk zijn om een (lidmaatschaps- of andere) overeenkomst met u te kunnen uitvoeren;
 • het verwerken van betalingen van bijvoorbeeld inschrijfgeld en contributie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we met u een overeenkomst hebben, of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Categorieën persoonsgegevens  
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden, voor zover relevant voor de diensten waarvan u gebruikmaakt:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • inloggegevens;
 • IP-adres;
 • type browser;
 • type besturingssysteem;
 • de diensten van Coöperatie OnsNet Nuenen waarvan u gebruik wenst te maken;
 • eventuele informatie die u inbrengt in de ledenraad;
 • overige persoonsgegevens die u ons toestuurt via een contactformulier, chatbericht of e-mail.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens uit de ledenadministratie bewaren wij zolang u lid bent, of zoveel langer als nodig is om lopende overeenkomsten met u uit te voeren, of vragen en verzoeken te behandelen.

Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Dit alles tenzij wij gegevens wettelijk gezien langer mogen of moeten bewaren, zoals op grond van belastingwetgeving.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of tot ons komen via de gebruikers van onze producten en diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevens worden doorgegeven aan het onderdeel van Coöperatie OnsNet Nuenen dat uw aanvraag zal behandelen.

Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan:

 • Leveranciers van telefonie- internet- en telefoniediensten (zoals KPN);
 • ICT-dienstverleners;
 • Betaaldienstverleners

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Nieuwsbrief
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u deze toe te sturen. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd).

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in dit Privacy- en Cookie Statement
Coöperatie OnsNet Nuenen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van dit Privacy- en Cookie Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2018.